سفارش تبلیغ
صبا ویژن

متن آهنگ ساقی میخانه ها از مرتضی اشرفی

نظر

متن آهنگ ساقی میخانه ها از مرتضی اشرفی

متن آهنگ ساقی میخانه ها از مرتضی اشرفی

#@!ساقی میخانه ها مست رقیه است.//
%^%ساقی میخانه ها مست رقیه است /..
%$#عقل قدح خورده پا بست رقیه است!!
#@!عقل قدح خورده پا بست رقیه است /…

./.!نوشته در کتاب فطرت من و تو
تذکره ی کربلا دست رقیه است/. ?
تذکره ی کربلا دست رقیه است ?../

#!گیسو پریشان بر روی نیزه /.–
$%گیسو پریشان بر روی نیزه..//
^%تن روی خاکو سر روی نیزه –..
^%#تن روی خاکو سر روی نیزه

!!@سالار زینب سالار زینب سالار زینب
%$#سالار زینب سالار زینب سالار زینب ?
#@!سالار زینب سالار زینب سالار زینب
##@سالار زینب سالار زینب سالار زینب

!!رحسرت ـه کربلا زده شرر به عالم –
حسرت ـه کربلا زده شرر به عالم
آن علف قامت تو کرده چو دالم –

اگر ردم کنی بدا به حال زارم ?
./.اگر به کربلا برم خوشا به حالم
اگر به کربلا برم خوشا به حالم ?

..//دلهای مردم صد پاره کردی –
//..دلهای مردم صد پاره کردی
/./یکباره ما را بیچاره کردی –
./.یکباره ما را بیچاره کردی

/سالار زینب سالار زینب سالار زینب
//سالار زینب سالار زینب سالار زینب ?
///سالار زینب سالار زینب سالار زینب
//.سالار زینب سالار زینب سالار زینب ?

#@!دلم شبیه آسمون به زیر ـه دین !!@
#!$دلم شبیه آسمون به زیر ـه دین!!@
!!@دلم شبیه شب بین الحرمین.// –
./.!دلم شبیه شب بین الحرمین!!@

/./!نمونده تا عرش خدا پرده ای باقی#@
//!نمونده تا عرش خدا پرده ای باقی ?
!!.مهر نماز من ز تربت حسین.//
^%!مهر نماز من ز تربت حسین ?

%&بیت خدا را غم خانه کردی /..
#!بیت خدا را غم خانه کردی//.
^$پیمانه دادی دیوانه کردی !!@
%^پیمانه دادی دیوانه کردی/../

$#@سالار زینب سالار زینب سالار زینب!@#
$#!سالار زینب سالار زینب سالار زینب ?
#@!سالار زینب سالار زینب سالار زینب*^*
!!@سالار زینب سالار زینب سالار زینب %$#

/./بزن به سینه در بزن که وقت شور –
././بزن به سینه در بزن که وقت شور%$#
!@#بزن به سینه تازه اول سرور ..//
!!@بزن به سینه تازه اول سرور

!!@میخوام تا عمر دارم بشم دربدر تو
./.!بیاد به همراهم کسی که پایه جور ?
/./شادی اگر کم غم بی دریق
…گیسوت چو خنجر ابروت چو تیغه ?

//سالار زینب سالار زینب سالار زینب #!
//./سالار زینب سالار زینب سالار زینب%^
سالار زینب سالار زینب سالار زینب –
سالار زینب سالار زینب سالار زینب

دانلود آهنگ