سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود ریمیکس مسیح و آرش AP به نام ریز پیچید با لینک مستقیم

نظر

دانلود ریمیکس مسیح و آرش AP به نام ریز پیچید با لینک مستقیم

!!رفت نتونستم مانع شم رفت خیلی آسون از پیشم/.////
%%^سر کی اون منو از یاد برد سر چی تو بگو منم قانع شم//..
&&&ساده دادی ترجیح منو به اون یکی هی باشه یادت رفتی تنها بمونم تا کی/./.
کی میخوای بفهمی من نیستم کامل بی تو چرا انقد بی رحمی/./.
&^کمی با عشق من تب کن و کمی با عشق تو تب کن

کمی به پای من صبر کن نرو کمی به پای من صبر!!@
^&^کمی حوصله کن با من بمون کمی حوصله حیفه
کمی حوصله کن با من بمون کمی حوصله
ریز پیچید رفت با کسی که میز میچید###
%$^واس ما چشامون تیز میدید داستان

دانلود ریمیکس مسیح و آرش AP به نام ریز پیچید با لینک مستقیم

!@تش تلخه دیگه همش رفته راهی که تو اینجوری داری میری برگشته$%$
$%$اونم با اونا که لولشون هفت هشته^%
#$@میگذرم میذارم گیتار بزنه چشما هنو مونده بیدار یه نمه
$#@دقیقه ها هی میشه لاک پشتی طی جای خالی تو هم با خاک پر میشه
#$#تقصیر تو نی خودم گاف دادم تو زندگیم بدون بلیط راهت دادم
^%$گذشت از سرم آب در کل تو هم اگه دیدی برا داداش صبر کن^%$

$%^نشنوم بری بگی به سر سنگ خورد تو میفهمی
$$#کمی با عشق من تب کن و کمی با عشق تو تب کن^%%
%$#کمی به پای من صبر کن نرو کمی به پای من صبر
%$کمی حوصله کن با من بمون کمی حوصله حیفه%%^
!!@کمی حوصله کن با من بمون کمی حوصله
کمی با عشق من تب کن و کمی با عشق تو تب کن
کمی به پای من صبر کن نرو کمی به پای من صبر^^&
@#کمی حوصله کن با من بمون کمی حوصله حیفه
@@!کمی حوصله کن با من بمون کمی حوصله

دانلود